Facebook Instagram
koszyk: 0
Wysyłka inpost już od 10,50 zł

Regulamin sklepu internetowego „BEAUTY-ART”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.make-upstudio.pl zwany dalej „Regulaminem” określa zasady dokonywania sprzedaży towarów (zwanych dalej Towarem) znajdujących się w ofercie firmy „Beauty-Art” z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zgoda 13 (zwaną dalej Sklepem) wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem 66047.
 2. Odpowiedzialnym za treści zawarte na stronie internetowej Sklepu jest „Beauty-Art”, z którym można kontaktować się za pomocą adresu mailowego sklep|www.make-upstudio.pl| |sklep|www.make-upstudio.pl lub telefonicznie pod numerem +48 (22) 416 62 92 (opłata zgodna z taryfikatorem dostawcy usługi Użytkownika).
 3. Regulamin określa:
  1. zasady korzystania ze Sklepu przez Użytkowników,
  2. sposób zawarcia Umowy,
  3. określenie Towaru oferowanego przez Sklep,
  4. sposób dostawy Towaru,
  5. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników,
  6. ochrony treści udostępnionych w ramach Serwisu,
  7. składania reklamacji i skarg,
  8. sposób odstąpienia od Umowy.
 4. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru w Sklepie może być osoba fizyczna lub przedsiębiorca, którzy posiadają w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych.
 5. Sprzedaż Towaru odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawartej na odległość, bez jednoczesnej obecności Użytkownika i Sklepu (zgodnie z rozumieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ze zm. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Umowa pomiędzy Sklepem a Klientem ma charakter wzajemny. Świadczenie Sklepu polega na przeniesieniu na Klienta własności zakupionego Towaru bez wad i wydanie go. Świadczenie Klienta polega na zapłacie za zakupiony Towar i odebraniu go.
 6. Akceptacja zapisów Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu dokonania zakupu Towaru w Sklepie.


II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU- ZAWARCIE UMOWY

 1. Administrator Sklepu udostępnia na stronie internetowej pod domeną www.make-upstudio.pl wszelkie informacje dotyczące właściwości Towaru, akcji promocyjnych i marketingowych w formie tekstów, filmów i zdjęć.
 2. Zamówienia od Klienta przyjmowane są za pomocą strony internetowej Sklepu www.make-upstudio.pl po dokonaniu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru zamawianego Towaru, określa adres dostawy Towaru, formę płatności i oznacza dokument potwierdzającego dokonanie transakcji (paragon, faktura VAT).
 3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest niezbędne celem przeprowadzania prawidłowej procedury zakupu Towaru. Klient powinien podać także numer telefonu dla kontaktu z firmą kurierską, która zamówiony Towar dostarczy.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnie podanych danych kontaktowych. Sklep może odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku podania niepełnych lub błędnych danych adresowych.
 5. Przed wysłaniem zamówienia i przed dokonaniem płatności Klient ma obowiązek ponownego sprawdzenia zamówienia i ewentualnej modyfikacji ilości lub asortymentu, a także zweryfikowania danych adresowych, formy płatności lub dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu.
 6. Umowa sprzedaży Towaru przez Sklep zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” i zaznaczeniu pola o zapoznaniu się z Regulaminem i postanowieniami Umowy.
 7. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sklep na podany w procedurze rejestracji adres mailowy.
 8. Udostępnienie postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjętego zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość uzupełnionej o treść Regulaminu Sklepu.
 9. Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z jej postanowieniami następuje za pomocą wiadomości e-mail.


III. TOWAR OFEROWANY PRZEZ SKLEP

 1. Na stronie sklepu www.make-upstudio.pl zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące cech i właściwości Towaru.
 2. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania potwierdzenia zapłaty za Towar, dotyczy to także Towarów objętych promocją.
 3. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich wraz z należnym podatkiem VAT.
 4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Wszelkie rabaty na zamówienia hurtowe ustalane są indywidualnie i wymagają odrębnej umowy.


IV. DOSTAWA TOWARU DO KLIENTA

 1. Jedyną formą płatności za zamówiony Towar jest płatność on-line za pomocą serwisu Transferuj.pl. Uczniowie szkoły „Beauty-Art” oraz współpracujące ze Sklepem gabinety kosmetyczne mogą dokonywać płatności na ustalone w oddzielnej umowie konto bankowe.
 2. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub może być odebrany bez dodatkowych kosztów w siedzibie Sklepu.
 3. Cena przesyłki uzależniona jest od wielkości i wagi zamówienia i dyktowana jest zależnie od cennika firmy kurierskiej.
 4. Złożone przez Klienta zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 3-5 dni roboczych (licząc od dnia zaksięgowania środków na serwisie Transferuj.pl) pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku Towaru Sklep kontaktuje się z Klientem i dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty na to samo konto, z którego środki wpłynęły lub na życzenie Klienta zapłacone środki czekają na kolejną dostawę Towaru.


V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane przekazane przez Klienta podczas składania zamówienia na Towar w Sklepie są przechowywane przez „Beauty-Art” zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 202 nr 101 poz 926).
 2. Administrator Sklepu korzysta na stronie internetowej www.make-upstudio.pl z tzw. cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie w urządzeniu końcowym Użytkownika przeglądającego zawartość Sklepu. Używanie cookies umożliwia Administratorowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb Użytkownika.
 3. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować korzystanie przez Użytkowników z Serwisu.
 4. Użytkownik posiada możliwości wyłączenia w swojej przeglądarce opcji instalowania cookies. Wyłączenie tej opcji może spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu.


VI. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach działania Sklepu, jak również elementy graficzne Serwisu stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sklep nie wydaje zgody na publikowanie zdjęć lub opisów Towarów ujętych w Sklepie.


VII. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych Towaru.
 2. Wszelkie reklamacje lub skargi dotyczące działania Sklepu powinny być składane w formie pisemnej na adres: „Beauty-Art”, ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa lub mailowo na adres: sklep|www.make-upstudio.pl| |sklep|www.make-upstudio.pl
 3. Reklamacje lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres nadawcy, jak również uzasadnienie reklamacji lub skargi. Zaleca się, aby Klient określił swoje żądania i na koszt Sklepu dostarczył wadliwy Towar do „Beauty-Art” przesyłką rejestrowaną (nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem).
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sklep w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Sklep powiadomi nadawcę drogą elektroniczną.


VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia kolejnego po dniu dostawy Towaru, składając pisemne oświadczenie. Prawo odstąpienia od umowy posiada konsument zdefiniowany w art. 22 Kodeksu Cywilnego (za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego mailem lub można skorzystać ze wzoru formularza do pobrania. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Koszty zwrotnej przesyłki rejestrowanej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 3. Towar należy odesłać na adres Sklepu: „Beauty-Art” ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa.
 4. Sklep w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy i odesłaniu Towaru zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności na to samo konto, z którego płatność nastąpiła.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru na skutek korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza stwierdzenie charakteru cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwrotu Towaru należy dokonać w opakowaniu fabrycznym i z dokumentami zakupu (paragon, faktura VAT).


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Strony nie mogą w drodze Umowy znieść lub ograniczyć postanowień zawartych w w/w ustawach.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej.